English
  Sách mới
sách mới tháng 11 năm 2017
Nhan đề: Calculations in chemistry : An introduction
Tác giả: Donald J. Dahm, Eric A. Nelson
Nhà xuất bản: W.W. Norton & Company

Năm xuất bản: 2013

Số trang: 542 tr.
Nhan đề: Chemistry atomsfirst
Tác giả: Julia Burdge, Jason Overby
Nhà xuất bản: McGraw – Hill Education
Năm xuất bản: 2015
Số trang: 1029 tr.
Nhan đề: Exploring earth science
Tác giả: Stephen J. Reynolos, Julia K. Johnson
Nhà xuất bản: McGraw – Hill Education
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 684 tr.
Nhan đề: Good charts : The HBR guide to making smarter, more persuasive data visualizations
Tác giả: Scott Berinato
Nhà xuất bản: Harvard Business Review Press
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 264 tr.
Nhan đề: Microsoft office 2013 : in practice
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: McGraw-Hill/Irwin
Năm xuất bản: 2014
Số trang: 1120 tr.
Nhan đề: Microsoft office 2013 : projectlearn
Tác giả: Glen Coulthard, Michael Orwick, Judith Scheeren
Nhà xuất bản: McGraw-Hill Education
Năm xuất bản: 2014
Số trang: 856 tr.
Nhan đề: The essential guide to selecting and using core reading programs
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: International Reading Association
Năm xuất bản: 2010
Số trang: 360 tr.
Nhan đề: Text complexity : raising rigor in reading
Tác giả: Douglas Fisher, Nancy Frey, and Diane Lapp
Nhà xuất bản: International Reading Association
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 140 tr.