English
  Sách mới
Sách mới tháng 1 năm 2019
Nhan đề: Công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Tác giả: Nguyễn Đắc Hưng, Phùng Thế Đông
Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 388 tr.
Nhan đề: Tinh thần yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Tác giả: Trần Xuân Trường
Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 1088 tr.
Nhan đề: Phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tập 1: Phòng, chống “ Diễn biến hòa bình”- Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Tác giả: Nguyễn Bá Dương
Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 236 tr.
Nhan đề: Phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tập 2: Phòng, chống “ Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực kinh tế
Tác giả: Nguyễn Bá Dương
Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 208 tr.
Nhan đề: Phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tập 3: Phòng, chống “ Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực chính trị,tư tưởng
Tác giả: Nguyễn Bá Dương
Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 224 tr.
Nhan đề: Phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tập 4: Phòng, chống “ Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa
Tác giả: Nguyễn Bá Dương
Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 228 tr.
Nhan đề: Phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tập 5: Phòng, chống “ Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quốc phòng
Tác giả: Nguyễn Bá Dương
Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 248 tr.
Nhan đề: Phòng,chống “Diễn biến hòa bình” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tập 6 :Phòng,chống “ Tự diễn biến” , “Tự chuyển hóa” ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Nguyễn Bá Dương
Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 260 tr.

 

Nhan đề: Bình dị mà sâu sắc lạ thường – Một lời căn dặn
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2019
Số trang: 432 tr.
Nhan đề: Lịch sử căn cứ lõm cách mạng B1 Hồng Phước (1960-1975)
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2019

Số trang: 196 tr.

 

Nhan đề: Mặt trận đường 9 – Khe sanh (Xuân hè 1968)
Tác giả: Trần Hữu Huy
Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2019

Số trang: 228 tr.

Nhan đề: Tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam – Lào – Campuchia trong lịch sử
Tác giả: Dương Đình Lập
Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2019

Số trang: 228 tr.

 

Nhan đề: Tư liệu Hán Nôm Việt Nam về quân sự
Tác giả: Trịnh Khắc Mạnh, Dương Văn Hoàn
Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2019

Số trang: 176 tr.

Nhan đề: Đoàn chuyên gia quân sự 478 trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia (1978-1988)
Tác giả: Chu Văn Lộc
Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 228

Số trang: 200 tr.