English
  Sách mới
Sách mới tháng 11 năm 2018
SÁCH TẶNG CỦA QUỸ CHÂU Á
Nhan đề: Raspberry pi for kid
Tác giả: Richard Wenth
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Năm xuất bản: 2015
Số trang: 352 tr.
Nhan đề: JavaScript and jQuery for Data Analysis and Visualization
Tác giả: Jon Raasch, Graham Murray...[ed.]
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Năm xuất bản: 2014
Số trang: 480 tr.
Nhan đề: Python for kids for dummies
Tác giả: Brendan Scott
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Năm xuất bản: 2015
Số trang: 320 tr.
Nhan đề: Office 2016 at work for dummies
Tác giả: Faithe Wempen
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Năm xuất bản: 2015
Số trang: 480 tr.
Nhan đề: Getting a coding job for dummies
Tác giả: Nikhil Abraham, Kathy Taylor, Bud E. Smith
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Năm xuất bản: 2015
Số trang: 288 tr.
Nhan đề: Java programming 24-hour trainer
Tác giả: Yakov Fain
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Năm xuất bản: 2015
Số trang: 480 tr.
Nhan đề: Entering startupland
Tác giả: Jeffrey Bussgang
Nhà xuất bản: Harvard Business Press
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 240 tr.
Nhan đề: Technology and innovation in adult learning
Tác giả: Kathleen P. King
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 204 tr.

 

Nhan đề: Bullding your own Robots
Tác giả: Gordon McComb
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 128 tr.
Nhan đề: Creating digital animations
Tác giả: Derek Breen
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Năm xuất bản: 2016

Số trang: 128 tr.

 

Nhan đề: Java programming for android developers for dummies
Tác giả: Barry A. Burd
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Năm xuất bản: 2016

Số trang: 456 tr.

Nhan đề: aws for admins for dummies
Tác giả: John Paul Mueller
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Năm xuất bản: 2016

Số trang: 408 tr.