English
  Sách mới
Sách mới tháng 5 năm 2018
Nhan đề: An introduction to plant structure and development : plant anatomy for the twenty-first century
Tác giả: Charles B. Beck
Nhà xuất bản: Cambridge University Press
Năm xuất bản: 2010
Số trang: 459 tr.
Nhan đề: Bioorganic chemistry : highlights and new aspects
Tác giả: Ulf Diederichsen,… [et al.]
Nhà xuất bản: Wiley – VCH
Năm xuất bản: 1999
Số trang: 456 tr.
Nhan đề: Dictionary of the Fungi
Tác giả: P.M. Kirk, P.F. Cannon, D.W. Minter, J.A. Stalpers
Nhà xuất bản: CABI Publishhing
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 771 tr.
Nhan đề: Internet của tiền tệ
Tác giả: Andreas M. Antonopoulos
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 212 tr.
Nhan đề: Introduction to Fungi
Tác giả: John Webster, Roland Weber
Nhà xuất bản: Cambridge University Press
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 841 tr.
Nhan đề: Plant physiology and development
Tác giả: Lincoln Taiz,… [et al.]
Nhà xuất bản: Sinauer Associates, Inc.
Năm xuất bản: 2014
Số trang: 761 tr.
Nhan đề: Principles of fermentation technology
Tác giả: Peter F. Stanbury, Allan Whitaker, Steve J. Hall
Nhà xuất bản: Butterworth-Heinemann
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 824 tr.
Nhan đề: Water and Wastewater Technology
Tác giả: Mark J. Hammer, Sr., Mark J. Hammer, Jr.
Nhà xuất bản: Pearson Education India
Năm xuất bản: 2015

Số trang: 472 tr.