English
  Sách mới
Sách mới tháng 03 năm 2018
Nhan đề: Adsorption technology in water treatment: fundamentals, processes, and modeling
Tác giả: Eckhard Worch
Nhà xuất bản: De Gruyter
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 332 tr.
Nhan đề: Applied geomorphology for mitigation of natural hazards
Tác giả: Masahiko Oya
Nhà xuất bản: Springer Science+Business Media
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 177 tr.
Nhan đề: Bacillus: cellular and molecular biology (Third edition)
Tác giả: Peter L. Graumann
Nhà xuất bản: Caister Academic Press
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 470 tr.
Nhan đề: Environmental impact of Mining and Mineral Processing
Tác giả: Ravi Jain
Nhà xuất bản: Butterworth-Heinemann
Năm xuất bản: 2015
Số trang: 322 tr.
Nhan đề: Environmental hazards : assessing risk and reducing disaster
Tác giả: Keith Smith
Nhà xuất bản: Routledge Taylor & Francis Group
Năm xuất bản: 2013
Số trang: 478 tr.
Nhan đề: Environmental impact assessment : theory and practice
Tác giả: G. Beanlands ... [et al.].
Nhà xuất bản: Routledge Taylor & Francis Group
Năm xuất bản: 2015
Số trang: 332 tr.
Nhan đề: Polar auxin transportFossils at a glance
Tác giả: Clare Milsom, Sue Rigby
Nhà xuất bản: Wiley-Blackwell
Năm xuất bản: 2010
Số trang: 159 tr.
Nhan đề: Fundamentals of geomorphology
Tác giả: Richard John Huggett
Nhà xuất bản: Routledge Taylor & Francis Group
Năm xuất bản: 2017

Số trang: 543 tr..

 

Nhan đề: Gene cloning & DNA analysis: an introduction
Tác giả: T.A Brown
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons Ltd
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 353 tr.
Nhan đề: Groundwater in fractured rocks
Tác giả: Jiří Krásný, John M. Sharp
Nhà xuất bản: Taylor & Francis
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 646 tr.
Nhan đề: History of life
Tác giả: Richard Cowen
Nhà xuất bản: Wiley-Blackwell
Năm xuất bản: 2013
Số trang: 302 tr.
Nhan đề: Hydrogeochemistry fundamentals and advances. Volume 1 : groundwater composition and chemistry
Tác giả: Viatcheslav V. Tikhomirov
Nhà xuất bản: John Wiley & Sons
Năm xuất bản: 2016

Số trang: 309 tr..