English
  Sách mới
Sách mới tháng 10 năm 2020
Nhan đề: Biểu diễn đồ thị tri thức bằng việc sử dụng quan hệ quay trong không gian 3 chiều
Tác giả:Đặng Viết Quân
Nhà xuất bản: Trường Đại học KHTN TP.HCM
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 49 tr.
Nhan đề: Bài toán Dirichlet cho phương trình carrier phi tuyến chứa số hạng tích chập với nguồn phi tuyến
Tác giả: Đoàn Thị Thúy Vân
Nhà xuất bản: Trường Đại học KHTN TP.HCM
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 114 tr.
Nhan đề: Bài toán Dirichlet cho hệ phương trình Love - Kirchhoff phi tuyến chứa số hạng đàn hồi nhớt tuyến tính với nguồn phi tuyến
Tác giả: Huỳnh Vĩnh Sang
Nhà xuất bản: Trường Đại học KHTN TP.HCM
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 107 tr.
Nhan đề: Khảo sát bài toán Neumann - Dirichlet cho hệ phương trình giảparabolic phi tuyến chứa số hạng đàn hồi nhớt
Tác giả: Khổng Thị Thảo Uyên
Nhà xuất bản: Trường Đại học KHTN TP.HCM
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 76 tr.
Nhan đề: Chế tạo và khảo sát các tính chất đặc trưng của nano SnOx bằng kỹ thuật thủy nhiệt ứng dụng trong lĩnh vực quang xúc tác
Tác giả: Lê Thị Thảo Sương
Nhà xuất bản: Trường Đại học KHTN TP.HCM
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 71 tr.
Nhan đề: Chế tạo cảm biến khí hoạ động ở nhiệt độ thấp trên nền vật liệu lai SnO2/P3HT – Carbon
Tác giả: Nguyễn Trần Tuyết Nhung
Nhà xuất bản: Trường Đại học KHTN TP.HCM
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 73 tr.
Nhan đề: Tính chất nghiệm của bài toán biên cho hệ phương trình sóng phi tuyến chứa số hạng đàn hồi nhớt với điều kiện biên phi tuyến
Tác giả: Trần Ngọc Anh Nhân
Nhà xuất bản: Trường Đại học KHTN TP.HCM
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 87 tr.
Nhan đề: Các tính chất nghiệm của một số phương trình đạo hàm riêng phi tuyến
Tác giả:Trần Quang Minh
Nhà xuất bản: Trường Đại học KHTN TP.HCM
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 114 tr.

 

Nhan đề: Bài toán dirichlet cho phương trình Kirchhoff-Carrier phi tuyến chứa số hạng đàn hồi nhớt tuyến tính với nguồn phi tuyến
Tác giả: Trần Thị Xuân Tánh
Nhà xuất bản: Trường Đại học KHTN TP.HCM
Năm xuất bản: 2020
Số trang: 110 tr.
Nhan đề: Nghiên cứu đặc điểm địa chất và yếu tố động lực để đánh giá diễn biến đường bờ khu vực ven biển Thạnh Phú, Bến Tre
Tác giả: Võ Hồng Sơn
Nhà xuất bản: Trường Đại học KHTN TP.HCM
Năm xuất bản: 2020

Số trang: 66 tr.