English
  Sách mới
Sách mới tháng 01 năm 2018
Nhan đề: Công nghệ nuôi trồng nấm
Tác giả: Nguyễn Lân Dũng
Nhà xuất bản: Nông nghiệp
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 252 tr.
Nhan đề: Nấm ăn : cơ sở khoa học và công nghệ nuôi trồng (sách chuyên khảo).
Tác giả: Nguyễn Hữu Đống
Nhà xuất bản: Nông nghiệp
Năm xuất bản: 2005
Số trang: 175 tr.
Nhan đề: Nấm nhầy Việt Nam (Myxomycetes of VietNam)
Tác giả: Trần Thị Mỹ Hạnh, Steven L. Stephenson
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 242 tr.
Nhan đề: Giáo trình giải phẫu – sinh lý người và động vật
Tác giả: : Ngô Đắc Chứng (chủ biên) và những người khác
Nhà xuất bản: Nông nghiệp
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 416 tr.
Nhan đề: Ruồi lính đen (Hermetia illucens) : loại côn trùng an toàn, hữu ích cho chăn nuôi công nghiệp
Tác giả: Dương Nguyên Khang (Chủ biên) và những người khác
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM.
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 83 tr.
Nhan đề: Thu nhận protein, chất màu từ phế liệu thủy sản và ứng dụng
Tác giả: Trang Sĩ Trung (Chủ biên) và những người khác
Nhà xuất bản: Nông nghiệp
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 160 tr.
Nhan đề: Polysaccharide rong đỏ tính chất lưu biến và ứng dụng : sách chuyên khảo
Tác giả: Đặng Xuân Cường và những người khác
Nhà xuất bản: Nông Nghiệp
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 104 tr.
Nhan đề: Tổ chức chứng nhận và quá trình chứng nhận VietGAP, GLOBAL.A.P
Dịch giả: Phạm Văn Dư (Chủ biên) và những người khác
Nhà xuất bản: Nông nghiệp
Năm xuất bản: 2014

Số trang: 199 tr..

 

Nhan đề: Bọ xít hút máu ở Việt Nam
Tác giả: Trương Xuân Lam
Nhà xuất bản: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 246 tr.
Nhan đề: Đánh giá độ nguy hiểm sóng thần trên biển đông phục vụ cảnh báo sớm và giảm nhẹ thiên tai
Tác giả: Nguyễn Hồng Phương
Nhà xuất bản: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 308 tr.
Nhan đề: Hiệu ứng từ nhiệt lớn trên một số hợp kim Heusler và nguội nhanh
Tác giả: Nguyễn Huy Dân
Nhà xuất bản: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 310  tr.
Nhan đề: Khả năng phân hủy sinh học hydrocacbon thơm đa vòng (PAH) và phenol của vi sinh phân lớp tại Việt Nam
Tác giả: Nghiêm Ngọc Minh
Nhà xuất bản: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 253  tr.
Nhan đề: Nguy cơ tai biến trượt lở ngầm trên thềm lục địa Nam Trung bộ
Tác giả: Trần Tuấn Dũng (Chủ biên) và những người khác.
Nhà xuất bản: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 294  tr.
Nhan đề: Công nghệ xử lý vùng cận đáy giếng các mỏ dầu khí ở thềm lục địa Nam Việt Nam
Tác giả: Từ Thành Nghĩa và những người khác khác
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 270  tr.