English
  Sách mới
Sách mới tháng 9 năm 2018
Nhan đề: Thực tập chuyên đề Vật lý tin học 1
Tác giả: Huỳnh Văn Tuấn, Hứa Thị Hoàng Yến, Huỳnh Thanh Nhẫn
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 111 tr.
Nhan đề: Giáo trình sinh hóa nâng cao
Tác giả: Trần Thị Lệ Minh
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 163 tr.
Nhan đề: Địa mạo và thay đổi môi trường toàn cầu
Tác giả: Olav Slaymaker, Thomas Spencer, Christine Embleton-Hamann
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2018
Số trang: 750 tr.
Nhan đề: Mô hình cấu trúc tuyến tính : lý thuyết & ứng dụng
Tác giả: Trương Đình Thái
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 624 tr.
Nhan đề: Độc học môi trường
Tác giả: TS. Trần Thị Mai Phương
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 179 tr.
Nhan đề: Động học phản ứng xúc tác
Tác giả: Lưu Cẩm Lộc
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 494 tr.
Nhan đề: Môi trường và đa dạng sinh học (Tuyển chọn các công trình nghiên cứu của giáo sư Võ Quý)
Tác giả: Võ Quý
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2014
Số trang: 498 tr.
Nhan đề: Các mô hình ứng dụng của lý thuyết đổi mới. Tập 1 : Mô hình rời rạc
Tác giả: Nguyễn Quý Hỷ
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2015

Số trang: 272 tr.

 

Nhan đề: Nhan đề: Các mô hình ứng dụng của lý thuyết đổi mới. Tập 2 : Mô hình tổng quát
Tác giả: Nguyễn Quý Hỷ
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2015
Số trang: 378 tr.
Nhan đề: OPR1000 và các bài toán thực hành mô phỏng
Tác giả: Nguyễn Anh Sơn
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2017

Số trang: 156 tr.

 

Nhan đề: Thông tin vô tuyến : mô hình mạng chuyển tiếp và ứng dụng
Tác giả: TS. Đỗ Đình Thuấn
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 311 tr.
Nhan đề: Thạch học các đá magma
Tác giả: Phan Trường Thị
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2007

Số trang: 143 tr.

 

Nhan đề: Nhập môn hàm biến phức nhiều biến
Tác giả: Lý Kim Hà
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 179 tr.
Nhan đề: Lập trình Symbolic với Matlab cho các bài toán ứng dụng
Tác giả: Võ Đỗ Huy Cường
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2017

Số trang: 172 tr.

 

Nhan đề: Thực tập ứng dụng thống kê trong nghiên cứu sinh học
Tác giả: Đặng Lê Anh Tuấn, Nguyễn Thị Gia Hằng…[ed.]
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 186 tr.
Nhan đề: Công nghệ bức xạ biến tính vật liệu polyme
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Quốc Hiến
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2017

Số trang: 156 tr.