English
  Sách mới
 
sách mới tháng 12 năm 2006
 

Nhan đề: C# Lập trình Windows forms

Tác giả: Phạm Hữu Khang

Nhà xuất bản: Lao động xã hội

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 440 tr.

 

Nhan đề: Giáo trình toán giải tích

Tác giả: Dương Minh Đức

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 358 tr.

Nhan đề: C# Lập trình hướng đối tượng

Tác giả: Phạm Hữu Khang

Nhà xuất bản: Lao động xã hội

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 424 tr.

Nhan đề: Hóa học thực phẩm

Tác giả: Hoàng Kim Anh

Nhà xuất bản: : Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 382 tr.

Nhan đề: C# Lập trình cơ sở dữ liệu

Tác giả: Phạm Hữu Khang

Nhà xuất bản: Lao động xã hội

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 432 tr.

Nhan đề: Kỹ thuật gen – nguyên lý và ứng dụng

Tác giả: Khuất Hữu Thanh

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 270 tr.

Nhan đề: Các giải pháp lập trình Visual Basic.net tập 1

Tác giả: Nguyễn Ngọc Bình Phương

Nhà xuất bản: Giao thông vận tải

Năm xuất bản: 2006

Số trang:399tr.

Nhan đề: Lập trình hướng đối tượng với Java

Tác giả: Đoàn Văn Ban

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 305tr

Nhan đề: Các giải pháp lập trình Visual Basic.net tập 2
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bình Phương
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Năm xuất bản: 2006
Số trang: 375 tr.

Nhan đề: Lập trình ứng dụng web với JSP/Servlet

Tác giả: Nguyễn Phương Lan

Nhà xuất bản: Lao động – xã hội

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 618 tr.

Nhan đề: Các giải pháp lập trình C#
Tác giả: Nguyễn Ngọc Bình Phương
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Năm xuất bản: 2006
Số trang
: 543 tr.

Nhan đề: Mã hoá thông tin với Java tập

Tác giả: Bùi Doãn Khanh - Nguyễn Đình Thúc

Nhà xuất bản: Lao động – xã hội

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 107 tr.

Nhan đề: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Tác giả: Đỗ Xuân Lôi

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 308 tr.

Nhan đề: Mã hoá thông tin với Java tập 2

Tác giả: Bùi Doãn Khanh - Nguyễn Đình Thúc

Nhà xuất bản: Lao động – xã hội

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 105 tr.

Nhan đề: Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Tác giả: Hoàng Nghĩa Tý

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 245 tr.

Nhan đề: Nhận biết và tách các chất ra khỏi hỗn hợp

Tác giả: Ngô Ngọc An

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 179 tr.

Nhan đề: Macromedia Dreamweaver 8

Tác giả: Nguyễn Trường Sinh

Nhà xuất bản: Lao động – xã hội

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 336

Nhan đề: PL/SQL Oracle tập 1

Tác giả:Nguyễn Ngọc Minh

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 336 tr.

Nhan đề: Macromedia Flash 8

Tác giả: Nguyễn Trường Sinh

Nhà xuất bản: Thống kê

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 366 tr.

Nhan đề: Tươi sạch

Tác giả: Brian Patterson

Nhà xuất bản: Trẻ

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 196 tr.

Nhan đề: Giải tích 1

Tác giả: Trần Bình

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 379 tr.

Nhan đề: Toàn bộ các văn kiện cam kết của Việt Nam gia nhập WTO

Nhà xuất bản:Lao động – xã hội

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 1030 tr.

Nhan đề: Giải tích hàm

Tác giả: Nguyễn Phụ Hy

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 178 tr.

Nhan đề: Xử lý song song và phân tán

Tác giả: Đoàn Văn Ban

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 187tr.