English
  Sách mới
sách mới tháng 12 năm 2007
 

Nhan đề: Các hệ cơ sở dữ liệu

Tác giả: Hồ Thuần

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 205 tr.

 

Nhan đề: Hóa học nước tự nhiên

Tác giả: Trần Ngọc Lan

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 231 tr.

Nhan đề: Các phương pháp nghiên cứu thực vật

Tác giả: Nguyễn Nghĩa Thìn

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 171 tr.

Nhan đề: Internet & mạng máy tính

Tác giả: Nhóm Tri thức thời đại

Nhà xuất bản: Lao động - xã hội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 422 tr.

Nhan đề: Cẩm nang quản lý môi trường

Tác giả: Lưu Đức Hải

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 303 tr.

Nhan đề: Linh kiện bán dẫn và vi mạch

Tác giả: Hồ Văn Sung

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 195 tr.

Nhan đề: Cấu trúc - lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển : Tập 1 : Cấu trúc và lập trình VĐK 8051/8052
Tác giả: Nguyễn Mạnh Giang
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 205 tr.

Nhan đề: Mạng máy tính

Tác giả: Ngạc Văn An

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 259 tr.

Nhan đề: Cấu trúc - lập trình - ghép nối và ứng dụng vi điều khiển : Tập 2 : Ghép nối và ứng dụng VĐK 8051/8052
Tác giả: Nguyễn Mạnh Giang
Nhà xuất bản: Giáo dục
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 279 tr.

Nhan đề: Mô phỏng hệ thống viễn thông và ứng dụng Matlab

Tác giả: Nguyễn Viết Đảm

Nhà xuất bản: Bưu điện

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 476 tr.

Nhan đề: Công nghệ sản xuất phân bón vô cơ

Tác giả: La Văn Bình

Nhà xuất bản: Bách khoa - Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 143 tr.

Nhan đề: Một số phương pháp phổ ứng dụng trong Hóa học

Tác giả: Đào Đình Thức

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 379 tr.

Nhan đề: Công nghệ sinh học trên người và động vật

Tác giả: Phan Kim Ngọc

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 895 tr.

Nhan đề: Nguyên tắc phân loại sinh vật

Tác giả: Nguyễn Anh Diệp

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 225 tr.

Nhan đề: Cơ sở Hóa học phân tích hiện đại : Tập 3 : Các phương pháp phân chia, làm giàu và ứng dụng phân tích
Tác giả: Hồ Viết Quý
Nhà xuất bản: Đại học sư phạm
Năm xuất bản: 2006
Số trang: 528 tr.

Nhan đề: Phân tích số liệu và tạo biểu đồ bằng R

Tác giả: Nguyễn văn Tuấn

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 340 tr.

Nhan đề: Cơ sở lí thuyết Galois

Tác giả: Dương Quốc Việt

Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 144 tr.

Nhan đề: Phản ứng điện hóa và ứng dụng

Tác giả: Trần Hiệp Hải

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 184 tr.

Nhan đề: Giải tích : Tập 2

Tác giả: Nguyễn Thừa Hợp

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 457 tr.

Nhan đề: Giáo trình phương pháp số

Tác giả: Phan Đăng Cầu

Nhà xuất bản: Bưu điện

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 330 tr.

Nhan đề: Giải tích : Tập 3

Tác giả: Nguyễn Thừa Hợp

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 468 tr.

Nhan đề: Quang học

Tác giả: Nguyễn Thế Bình

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 367 tr

Nhan đề: Giáo trình Hóa học môi trường

Tác giả: Đặng Đình Bạch

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 356 tr.

Nhan đề: Quy hoạch Toán học

Tác giả: Bùi Minh Trí

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 570 tr

Nhan đề: Giáo trình Hóa tin cơ sở

Tác giả: Đặng Ứng Vận

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 336 tr.

Nhan đề: Sinh học tế bào

Tác giả: Hoàng Đức Cự

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 223 tr.

Nhan đề: Giáo trình lý thuyết thông tin

Tác giả: Nguyễn Bình

Nhà xuất bản: Bưu điện

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 305 tr.

Nhan đề: Sinh học thực vật

Tác giả: Hoàng Đức Cự

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Pearson Prentice Hall

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 231 tr.

Nhan đề: Giáo trình nhập môn hệ cơ sở dữ liệu

Tác giả: Nguyễn Tuệ

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 279 tr.

Nhan đề: Sinh lý học người và động vật

Tác giả: Nguyễn Như Hiền

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 295 tr.

Nhan đề: Giáo trình sinh học đất

Tác giả: Nguyễn Xuân Thành

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 271 tr.

Nhan đề: Sinh thái học : Hệ sinh thái

Tác giả: Vũ Trung Tạng

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 215 tr.

Nhan đề: Giáo trình thiết kế web

Tác giả: Thạc Bình Cường

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 248 tr.

Nhan đề: Sổ tay tra cứu thuật ngữ Toán, Lí, Hóa

Tác giả: Nguyễn Tường Khôi

Nhà xuất bản: Thanh niên

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 225 tr.

Nhan đề: Giáo trình xử lý số tín hiệu

Tác giả: Nguyễn Quốc Trung

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 151 tr.

Nhan đề: Tổng hợp hữu cơ

Tác giả: Nguyễn Minh Thảo

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 157 tr.

Nhan đề: Hệ sinh thái nông nghiệp và phát triển bền vững

Tác giả: Phạm Bình Quyến

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 174 tr.

Nhan đề: Từ điển Vật lý : Anh - Hoa - Việt

Tác giả: Quang Huy

Nhà xuất bản: Thanh niên

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 485 tr.

Nhan đề: Hình học vi phân

Tác giả: Đoàn Quỳnh

Nhà xuất bản: Đại học sư phạm

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 379 tr.

Nhan đề: Ứng dụng tin học trong giảng dạy hóa học

Tác giả: Nguyễn Trọng Thọ

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 255 tr.

Nhan đề: Hóa học hữu cơ : Tập 1

Tác giả: Đỗ Đình Rãng

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 400 tr.

Nhan đề: Vật liệu phi kim loại

Tác giả: Hoàng Trọng Bá

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 341 tr.

Nhan đề: Hóa học hữu cơ : Tập 2

Tác giả: Đỗ Đình Rãng

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 347 tr.

Nhan đề: Giáo trình Vật lý điện tử

Tác giả: Phùng Hồ

Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuật

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 268 tr.

Nhan đề: Hóa học hữu cơ : Tập 3

Tác giả: Đỗ Đình Rãng

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 392 tr.

Nhan đề: Hướng dẫn sử dụng Windows Vista 2006

Tác giả: Nguyễn Văn Khoa

Nhà xuất bản: Giao thông vận tải

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 431 tr.

Nhan đề: Hồi ký nghề giáo : Tôi đã chọn

Tác giả: Lê Hiếu Kính

Nhà xuất bản: Thuận Hóa

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 128 tr.