English
  Sách mới
sách mới tháng 12 năm 2009
sách tặng của quỹ châu á
 
Nhan đề: IMS Crash Course
Tác giả: Steven Shepard
Nhà xuất bản: McGraw - Hill
Năm xuất bản: 2006
Số trang: 312 tr.
Nhan đề: BEA WebLogic Server Bible
Tác giả: Joe Zuffoletto, Lou Miranda
Nhà xuất bản: : Wiley
Năm xuất bản: 2003
Số trang: 950 tr.
Nhan đề: Mac OS X
Tác giả: Steven Noble
Nhà xuất bản: Wiley
Năm xuất bản: 2003
Số trang: 320 tr.
Nhan đề: Introduction to Algorithms
Tác giả: Thomas H.Cormen, Charles E.Leiserson
Nhà xuất bản: McGraw - Hill
Năm xuất bản: 2004
Số trang: 1180 tr.
Nhan đề: C++ Weekend Crash Course – 2nd Edition
Tác giả: Steven R.David
Nhà xuất bản: Wiley
Năm xuất bản: 2003
Số trang: 428 tr.
Nhan đề: An Introduction to Object-Oriented Programming with Java
Tác giả: C.Thomas Wu
Nhà xuất bản: McGraw - Hill
Năm xuất bản: 2006
Số trang: 950 tr.
Nhan đề: : Elementary Statistics : From Discovery to Decision
Tác giả: Marilyn K.Pelosi, Theresa M.Sandifer
Nhà xuất bản: Wiley
Năm xuất bản: 2003
Số trang: 793 tr.
Nhan đề: Intermediate Algebra
Tác giả:Julie Miller, Molly O’Neill, Nancy Hyde
Nhà xuất bản: McGraw - Hill
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 860 tr.
Nhan đề: Information Systems Solutions: A Project Approach
Tác giả: Richard L.Van Horn, Albert B.Schwarzkopf, R.Leon Price
Nhà xuất bản: McGraw - Hill
Năm xuất bản: 2006
Số trang: 530 tr.
Nhan đề: 50 Fast Adobe Premiere 6.5 Techniques
Tác giả: Peter and Maura Kennedy
Nhà xuất bản: Wiley
Năm xuất bản: 2003
Số trang: 323 tr.
Nhan đề: Elementary and Intermediate Algebra – Second Edition
Tác giả: Mark Dugopolski
Nhà xuất bản: McGraw - Hill
Năm xuất bản: 2006
Số trang: 930 tr.
Nhan đề: Data Communications and Networks
Tác giả: Dave Miler
Nhà xuất bản: McGraw - Hill
Năm xuất bản: 2006
Số trang: 408 tr.
Nhan đề: OCA Oracle Application Server 10g Administrator Exam Guide
Tác giả: Sam R.Alapati
Nhà xuất bản: McGraw - Hill
Năm xuất bản: 2006
Số trang: 539 tr.
Nhan đề: : Oracle E-Business Suite Security
Tác giả: John Abel
Nhà xuất bản: McGraw - Hill
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 384 tr.
Nhan đề: Complete Flash Remoting MX
Tác giả: Joey Lott
Nhà xuất bản: Wiley
Năm xuất bản: 2003
Số trang: 537 tr.
Nhan đề: Caution ! Wireless Networking: Preventing a Data Disaster
Tác giả: Jack MeCullough
Nhà xuất bản: Wiley
Năm xuất bản: 200
Số trang: 268 tr.
Nhan đề: Macromolecules Containing Metal and Metal-Like Elements : Volume 4
Tác giả: Charles E.Carraher, Martel Zeldin
Nhà xuất bản: Wiley
Năm xuất bản: 2005
Số trang: 348 tr.
Nhan đề: Macromolecules Containing Metal and Metal-Like Elements : Volume 5
Tác giả: Charles E.Carraher, Martel Zeldin
Nhà xuất bản: Wiley
Năm xuất bản: 2005
Số trang: 407 tr.
Nhan đề: Hacker’s Challenge 3 : 20 Brand-New Forensic Scenarios & Solutions
Tác giả: David Pollino, Bill Pennington, Tony Bradley
Nhà xuất bản: McGraw - Hill
Năm xuất bản: 2006
Số trang: 369 tr.
Nhan đề: Introduction to Enumerative Conbinatorics
Tác giả: Miklós Bóna
Nhà xuất bản: McGraw - Hill
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 507 tr.
Nhan đề: Introduction Statistics – Fifth Edition
Tác giả: Prem S.Mann
Nhà xuất bản: Wiley
Năm xuất bản: 2004
Số trang: 352 tr.
Nhan đề: SAP R/3 Enterprise Software
Tác giả: Roger Hayen
Nhà xuất bản: McGraw - Hill
Năm xuất bản: 2007
Số trang: 180 tr.
Nhan đề: Master Visually
Tác giả: Bill Landon, Matthew Miller
Nhà xuất bản: Wiley
Năm xuất bản: 2004
Số trang: 312 tr.
Nhan đề: Practical Business Math Procedures
Tác giả: Jeffrey Slater
Nhà xuất bản: McGraw - Hill
Năm xuất bản: 2006
Số trang: 314 tr.