English
  Sách mới
sách mới tháng 12 năm 2016
Nhan đề: Địa chất môi trường
Tác giả: Huỳnh Thị Minh Hằng
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 277 tr.
Nhan đề: Giáo trình hóa học nước và nước thải
Tác giả: Mai Tuấn Anh ; Nguyễn Thị Thanh Mỹ ; Lâm Minh Triết
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2009
Số trang: 377 tr.
Nhan đề: Hóa học hữu cơ (các nhóm định chức chính). Tập 1 : C - H
Tác giả: Lê Ngọc Thạch
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 582 tr.
Nhan đề: Kỹ thuật lập trình
Tác giả: Nguyễn Trung Trực
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 945 tr.
Nhan đề: Tính toán số và Matlab - phần nâng cao
Tác giả: Phạm Thế Bảo, Ngô Quốc Việt
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 284 tr.
Nhan đề: Con người và môi trường
Tác giả: Huỳnh Thị Minh Hằng
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2008
Số trang: 895 tr.
Nhan đề: Mô phỏng trong vật lý
Tác giả: Võ Văn Hoàng
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 283 tr.
Nhan đề: Nguyên lý và công cụ quản lý môi trường
Tác giả: Chế Đình Lý
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2011
Số trang: 367 tr.
Nhan đề: Phương trình vi phân và phương trình đạo hàm riêng
Tác giả: Mai Đức Thành
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 219 tr.
Nhan đề: Quang học
Tác giả: Lê Vũ Tuấn Hùng ; Phan Trung Vĩnh ; Nguyễn Thanh Lâm
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2015
Số trang: 295 tr.
Nhan đề: Rẽ nhánh trong phương trình vi phân
Tác giả: Nguyễn Đình Phư
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 214 tr.
Nhan đề: Lý thuyết thống kê
Tác giả: Đặng Đức Trọng ; Đinh Ngọc Thanh
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 183 tr.
Nhan đề: Thực tập chuyên ngành sinh hóa
Tác giả: Lương Bảo Uyên
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2015
Số trang: 247 tr.
Nhan đề: Vật lý đại cương
Tác giả: Nguyễn Thành Vấn
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 407 tr.