English
  Sách mới
sách mới tháng 12 năm 2017
Nhan đề: Bài tập cơ nhiệt đại cương
Tác giả: Nguyễn Thành Vấn – Dương Hiếu Đẩu
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM

Năm xuất bản: 2017

Số trang: 214 tr.
Nhan đề: Bảo vệ môi trường đô thị Việt Nam
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 593 tr.
Nhan đề: Công nghệ xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2014
Số trang: 246 tr.
Nhan đề: Công nghệ bức xạ biến tính vật liệu polyme
Tác giả: Nguyễn Quốc Hiến
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 156 tr.
Nhan đề: Công nghệ hỗ trợ sinh sản
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
Năm xuất bản: 2015
Số trang: 479 tr.
Nhan đề: Cơ nhiệt đại cương
Tác giả: Nguyễn Thành Vấn – Dương Hiếu Đẩu
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 226 tr.
Nhan đề: Địa – Môi trường Việt Nam (The earth – Environment of Vietnam)
Tác giả: Lê Huy Bá - Nguyễn Xuân Hoàn
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 983 tr.
Nhan đề: Độc học môi trường cơ bản
Tác giả: Lê Huy Bá
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 663 tr.
Nhan đề: Giáo trình Luật môi trường
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Công an nhân dân
Năm xuất bản: 2015
Số trang: 498 tr.
Nhan đề: Giáo trình năng lượng tái tạo và sự phát triển bền vững
Tác giả: Nguyễn Thế Bảo
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 537 tr.
Nhan đề: Giáo trình Quản lý môi trường công nghiệp
Tác giả: Lê Thanh Hải
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 352 tr.
Nhan đề: Giáo trình Quản lý môi trường đô thị
Tác giả: Lê Thanh Hải
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 376 tr.
Nhan đề: Giáo trình quá trình cơ bản trong công nghệ môi trường
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 190 tr.
Nhan đề: Giáo trình Trắc địa biển
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 340 tr.
Nhan đề: Một số phương pháp trong tổng hợp hữu cơ hiện đại
Tác giả: Đặng Chí Hiền
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 146 tr.
Nhan đề: Khô hạn, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: Lê Huy Bá (Chủ biên)
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 525 tr.
Nhan đề: Lập trình symbolic với matlab cho các bài toán ứng dụng
Tác giả: Võ Đỗ Huy Cường
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 172 tr.
Nhan đề: Luật và chính sách môi trường
Tác giả: Lê Ngọc Tuấn
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 326 tr.
Nhan đề: Microsoft excel 2016: từ kiến thức căn bản đến kỹ năng thực hành chuyên nghiệp
Tác giả: Đỗ Trọng Danh, Nguyễn Thị Thanh Thanh, Nguyễn Thị Thanh Tâm
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2016
Số trang: 334 tr.
Nhan đề: Mô hình cấu trúc tuyến tính : lý thuyết và ứng dụng
Tác giả: Trương Đình Thái
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia TP. HCM
Năm xuất bản: 2017
Số trang: 624 tr.