Ñaïi hoïc Quoác gia Thaønh phoá Hoà Chí Minh

Giaùm ñoác: PGS. TRAÀN CHÍ ÑAÙO 

Tröôøng Ñaïi hoïc Ñaïi cöông. Tröôøng ñaøo taïo nhöõng sinh vieân thuoäc giai ñoaïn 1 theo caùc chöông trình 1 ,2 ,3, 4, 5, vaø 6 cho saùu tröôøng Ñaïi hoïc Khoa hoïc Xaõ hoäi & Nhaân vaên, Ñaïi hoïc Kinh teá, Ñaïi hoïc Kyõ thuaät, Ñaïi hoïc Luaät, Ñaïi hoïc Noâng Laâm, vaø Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät.

Tröôøng Ñaïi hoïc Khoa hoïc Töï nhieân.

Tröôøng goàm caùc ngaønh Toaùn-Tin hoïc, Coâng ngheä thoâng tin, Vaät lyù, Hoùa hoïc, Sinh hoïc, vaø Ñòa chaát. Cô sôû ñaøo taïo ñaïi cöông cuûa tröôøng thuoäc caùc chöông trình 1, 2, 3: ngaønh khoa hoïc töï nhieân vaø sö phaïm töï nhieân.

Tröôøng Ñaïi hoïc Khoa hoïc Xaõ hoäi & Nhaân vaên

Tröôøng goàm caùc ngaønh Ngoaïi ngöõ (Anh, Phaùp, Ñöùc, Nga), Ngöõ vaên-Baùo chí, Lòch söû, Khoa hoïc Thoâng tin vaø Thö vieän, vaø Ñoâng phöông hoïc. Cô sôû ñaøo taïo ñaïi cöông cuûa tröôøng thuoäc chöông trình 6: ngaønh khoa hoïc xaõ hoäi nhaân vaên vaø sö phaïm xaõ hoäi.

Tröôøng Ñaïi hoïc Kieán truùc.

Tröôøng goàm caùc ngaønh Kieán truùc, Qui hoaïch ñoâ thò, Kyõ thuaät vaø khoa hoïc öùng duïng, Myõ thuaät, vaø Myõ thuaät coâng nghieäp. Cô sôû ñaøo taïo ñaïi cöông cuûa tröôøng thuoäc chöông trình 4 vaø 6: ngaønh Kieán truùc, Qui hoaïch ñoâ thò, vaø Myõ thuaät coâng nghieäp. Tröôøng ñaøo taïo 5 naêm vôùi vaên baèng Kieán truùc sö.

Tröôøng Ñaïi hoïc Kyõ thuaät.

Tröôøng goàm caùc ngaønh Coâng ngheä thoâng tin, Hoùa-Daàu khí, Kyõ thuaät haøng khoâng, Cô khí, Ñieän-Ñieän töû, Xaây döïng, Ñòa chaát, Quaûn lyù coâng nghieäp. Tröôøng ñaøo taïo theo hoïc cheá tín chæ. Sinh vieân toát nghieäp ñöôïc caáp vaên baèng Kyõ sö. Nhaø tröôøng ñang hôïp taùc vôùi tröôøng Ñaïi hoïc Tasmania (UÙc) ñaøo taïo chöông trình ñoâi ngaønh Kyõ sö Coâng ngheä (hai naêm ñaàu hoïc ôû VN, hai naêm sau hoïc ôû UÙc).

Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh teá.

Tröôøng goàm caùc ngaønh Quaûn trò kinh doanh, Marketing, Ngoaïi thöông-Du lòch, Keá toaùn-Taøi chaùnh-Ngaân haøng. Cô sôû ñaøo taïo ñaïi cöông cuûa tröôøng thuoäc chöông trình 4: ngaønh kinh teá.

Tröôøng Ñaïi hoïc Luaät.

Tröôøng ñaøo taïo Luaät sö cho caùc ngaønh Haønh chính nhaø nöôùc, Daân söï, Thöông maïi, Hình söï, vaø Quoác teá.

Tröôøng Ñaïi hoïc Noâng Laâm.

Tröôøng goàm caùc ngaønh Cô khí Noâng laâm, Cheá bieán, Chaên nuoâi, Thuù y, Noâng hoïc, Laâm nghieäp, Thuûy saûn, Kinh teá noâng laâm, vaø Quaøn lyù ñaát ñai. Tröôøng ñaõ thieát laäp quan heä vôùi 26 Tröôøng Ñaïi hoïc vaø Vieän nghieân cöùu treân theá giôùi.

Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm.

Tröôøng goàm caùc ngaønh Toaùn, Vaät lyù, Hoùa hoïc, Sinh hoïc, Ngöõ vaên, Lòch söû, Ñòa lyù, Taâm lyù giaùo duïc, Chính trò hoïc, Anh, Phaùp, Nga, Trung. Cô sôû ñaøo taïo ñaïi cöông cuûa tröôøng thuoäc chöông trình 7: ngaønh ngoaïi ngöõ, sö phaïm ngoaïi ngöõ, vaø Ñoâng phöông hoïc.

Tröôøng Ñaïi hoïc Sö phaïm Kyõ thuaät.

Tröôøng ñaøo taïo giaùo vieân daïy caùc ngaønh ngheà: Kyõ thuaät ñieän-Ñieän töû, Cô khí cheá taïo maùy, Kyõ thuaät coâng nghieäp, Cô khí ñoäng löïc, Thieát keá maùy, Kyõ thuaät in, Nöõ coâng gia chaùnh, Kyõ thaät noâng nghieäp.


Ñaïi hoïc Coäng ñoàng

Ñaïi hoïc Quoác gia TP. Hoà Chí Minh keát hôïp vôùi Trung taâm ñaøo taïo vaø boài döôõng Taïi chöùc Tieàn giang, Bình thuaän, vaø tröôøng Cao ñaúng Sö phaïm Ñoàng thaùp ñeå môû caùc lôùp Ñaïi hoïc Coäng ñoàng cho khu vöïc ñoàng baèng soâng Cöûu long vaø cöïc Nam Trung boä.