English
  Sự kiện 1996
 
Sự kiện năm 1996
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
2 - 10 - 1996:
Thư viện Cao học bắt đầu triển khai hệ thống Online Catalog. Trung tâm Tin học, ĐHKHTN hỗ trợ kỹ thuật.