English
  Sự kiện 1997
 
Sự kiện năm 1997
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
 
 
27
28
 
 
26 - 2 - 1997:
Bà Gaik Khong, Quản thủ Thư viện Viện TAFE Bắc Melbourne, Úc thăm Thư viện Cao học.
 

"... In meeting with the library staff and discussing ways of introducing modern technology to their libraries, I mentioned how impressed I was with your web-based public access catalogue... -... Trong khi gặp gỡ và thảo luận với các Cán bộ thư viện Việt nam về cách ứng dụng kỹ thuật hiện đại cho thư viện họ, tôi đã đề cập đến ấn tượng sâu sắc của tôi về hệ thống mục lục dựa trên Web của Thư viện các bạn... "

Đó là nhận xét của Bà Gaik Khong, Quản thủ Thư viện Viện TAFE Bắc Melbourne, Úc về Hệ thống ONLINE CATALOG của Thư viện Cao học sau khi viếng thăm Thư viện Cao học vào ngày 26/2/1997 và nhiều Thư viện đại học và Trung tâm thông tin khác ở TP. Hồ Chí Minh, Đà nẵng, Huế, và Hà nội.

 
 
25 - 2 - 1997 :
Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên.
 

Ngày 25 -2 - 1997 Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Tự nhiên ký quyết định số 29/TCCB bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Hiệp, Thạc sĩ, giữ chức vụ Giám đốc Thư viện Đại học Khoa học Tự nhiên .

ông Nguyễn Minh Hiệp tốt nghiệp Văn bằng Cử nhân Giáo khoa Lý Hóa, Trường Đại học Khoa học, Viện Đại học Huế, 1973; Cao đẳng Anh văn, Trường Đại học Văn Khoa,Viện Đại học Huế, 1974; Chứng chỉ tốt nghiệp Anh ngữ Học viện LIFE (Language Institute for English), Boston, Massachusetts, Hoa kỳ, 1993; và Văn bằng Master of Science in Library and Information Science, The Graduate School of Library and Information Science, Simmons College, Boston, Massachusetts, Hoa kỳ, 1994. Tu nghiệp tại Trung tâm Chương Trình Thư Viện thế giới Mortenson, Đại học Illinois, Hoa kỳ, 1996.

Những công việc kiêm nhiệm:
 
 
22- 2 - 1997:
Hội thảo Thư viện tại Thư viện Cao học
 
Ngày 22 -2 - 1997 Thư viện Cao học tổ chức cuộc Hội thảo đầu tiên nhằm "Thắt chặt mối quan hệ giữa các thư viện trong Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh". Nội dung Hội thảo gồm:  
 • Thành phần tham dự:
  - Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và đại diện một số Phòng ban.
  - Các Trưởng Thư viện Khoa thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
  - Ban Giám đốc của các thư viện trong Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh và các thư viện bạn gồm:
  • Thư viện Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn
  • Thư viện Đại học Sư phạm
  • Thư viện Đại học Kỹ thuật
  • Thư viện Đại học Nông lâm
  • Thư viện Đại học Đại cương
  • Thư viện Đại học Luật
  • Thư viện Đại học Kinh tế
  • Thư viện Đại học Kiến trúc
  • Thư viện Đại học Sư phạm Kỹ thuật
  • Thư viện Đại học Dân lập Hùng Vương
  • Thư viện Đại học Mở - Bán công