English
  Sự kiện 1998
 
Sự kiện năm 1998
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
31
 
 
30 - 7 - 1998:
Khóa giảng " Quản lý thư viện" do GS. Patricia G. Oyler tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh từ ngày 30/7 - 5/8/1998. (Xem file PDF)
 
20 - 7 - 1998:
Lưu hành" Hệ quản trị cơ sở dữ liệu GLOC". (Xem file PDF)
 
15 - 7 - 1998:
Hội thảo " Công tác phân loại trong quá trình tin học hóa" do Bà Tạ Thị Thịnh trình bày tại Thư viện ĐH Khoa học Xã hội & Nhân Văn. (Xem file PDF)