English
  Sự kiện 1995
 
Sự kiện năm 1995
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
31
 
 
Tháng 8 - 1995:
Ông Nguyễn Minh Hiệp tham gia Ban Dự án Ngân hàng Thế giới - Đại học quốc gia TP. Hồ Chí Minh soạn thảo Dự án "Xây dựng Thư viện Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh".