English
  Sự kiện 1996
 
Sự kiện năm 1996
 
Một Hai Ba Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
 
 
25
26
27
28
29
30
 
 
5 - 9 - 1996:
Ông Nguyễn Tuyến tham dự Seminar "Curriculum Development for Information Management" by British Council & CESTI tại Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh từ 5/9/1996 đến 7/9/1996.