English
 
  Bản tin 2007
 
Bản tin năm 2007
 
Số
 
3
4
5
7
8
9
10
11
12
 
THƯ VIỆN - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

       

Chuyên đề
Mấy vấn đề về việc xây dựng hệ thống Thư viện có hiệu quả trong một trường Đại học. – NGUYỄN XUÂN HÒA
Các loại hình Thư viện hiện đại tại Việt Nam làm sao để làm nổi bật hình tượng của mình trong phục vụ sinh hoạt cộng đồng. – LÊ NGỌC OÁNH
Thư viện khoa học với các nguồn tài nguyên thông tin đặc thù. – VƯƠNG TOÀN
Phát triển RDA để thay thế AACR2. – NGUYỄN MINH HIỆP
Xây dựng hệ thống mạng máy tính trong thư viện hiện đại. – DƯƠNG TÍCH ĐẠT
Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên triển khai chương trình kiến thức thông tin - Information Literacy. – DƯƠNG THÚY HƯƠNG
Hiểu siêu dữ liệu và mục đích của nó. – KAREN COYLE
Quy trình công việc cho một dự án số hóa. – TOM DE MULDER
Hiểu tiêu chuẩn OpenURL và tài nguyên điện tử: Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên sẵn có. – QUIN ZHU
Tin sinh hoạt
Liên chi hội Thư viện Đại học phía Nam - Một trang sử mới cho hệ thống Thư viện Đại học phía Nam. - THÚY HƯƠNG
Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ II của Liên hiệp Thư viện đại học phía Nam: 2004 - 2006.
Một cách tiếp cận yêu cầu đào tạo hiện nay của khoa Thư viện - Thông tin trường Đại học Sài Gòn - NGUYỄN VĂN BẰNG